Bestuursrecht

De kern van het bestuursrecht wordt gevormd door de rechtsverhouding tussen de overheid en de burger. De overheid bezit de macht om eenzijdig in te grijpen in de rechten en plichten van burgers. Dit doet zij doorgaans door middel van beschikkingen en besluiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om besluiten van Ministeries, gemeentes of uitvoeringsorganen zoals het UWV. Hierdoor kan er een conflict tussen overheid en burger ontstaan. Bijvoorbeeld bij de weigering van een uitkering. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) vormt in die zaken vaak het wettelijk kader. Hierin is neergelegd hoe de overheid besluiten moet voorbereiden, inrichten en nemen.

Wij zijn in staat u een concrete inschatting te geven van de kansen in een bezwaarschriftprocedure of beroepsprocedure. Bij spoedeisende zaken is er de mogelijkheid een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter te vorderen. Dat kan noodzakelijk zijn indien een besluit van de overheid geschorst dient te worden omdat het nadelige gevolgen heeft voor de belanghebbende.

U kunt bij ons terecht voor sociale zekerheidsrechtzaken die onder meer betrekking hebben op:

  • Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en ziekte
  • Participatiewet ( voorheen WWB en daarvoor de Algemene Bijstandswet)
  • Uitkeringen bij werkloosheid
  • Studiefinanciering

Zorgverzekeringswet

Ons kantoor behandelt ook zaken over de zorgverzekeringswet.

Geachte lezer,
 
Wegens het Coronavirus is ons kantoor beperkt bezet tot nader orde. De adviezen van de overheid omtrent het Corona-virus zijn hierin leidend. Telefonisch en per e-mail zijn wij wel bereikbaar. Indien u een afspraak hebt ingepland, nemen wij contact met u op om te bezien of deze afspraak door kan gaan. Indien u ziek bent, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met het secretariaat om de afspraak te verzetten. Zolang het virus heerst zullen wij voornamelijk gebruik maken van belafspraken.
Wij verzoeken u om niet ons kantoorpand te bezoeken zonder een uitdrukkelijke afspraak!
 
De rechtbanken en gerechtshoven zijn eveneens tot nader orde beperkt geopend. De meeste zittingen worden opgeschort, tenzij het rechtszaken met grote spoed zijn. Denk hierbij aan voorgeleidingen of hechtenis van verdachten, faillissementen, zittingen rond verplichte zorg en/of zorgmachtigingen, urgente familiezaken zoals uithuisplaatsingen of ondertoezichtstelling. In andere gevallen kan de rechtbank beslissen om de zitting digitaal (via Skype) of schriftelijk te laten verlopen. 

Het team van Roethof Advocaten