Bestuursrecht

De kern van het bestuursrecht wordt gevormd door de rechtsverhouding tussen de overheid en de burger. De overheid bezit de macht om eenzijdig in te grijpen in de rechten en plichten van burgers. Dit doet zij doorgaans door middel van beschikkingen en besluiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om besluiten van Ministeries, gemeentes of uitvoeringsorganen zoals het UWV. Hierdoor kan er een conflict tussen overheid en burger ontstaan. Bijvoorbeeld bij de weigering van een uitkering. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) vormt in die zaken vaak het wettelijk kader. Hierin is neergelegd hoe de overheid besluiten moet voorbereiden, inrichten en nemen.

Wij zijn in staat u een concrete inschatting te geven van de kansen in een bezwaarschriftprocedure of beroepsprocedure. Bij spoedeisende zaken is er de mogelijkheid een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter te vorderen. Dat kan noodzakelijk zijn indien een besluit van de overheid geschorst dient te worden omdat het nadelige gevolgen heeft voor de belanghebbende.

U kunt bij ons terecht voor sociale zekerheidsrechtzaken die onder meer betrekking hebben op:

  • Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en ziekte
  • Participatiewet ( voorheen WWB en daarvoor de Algemene Bijstandswet)
  • Uitkeringen bij werkloosheid
  • Studiefinanciering